Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 pracowników fizycznych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko maszynisty/eksploratora urządzeń oczyszczalni ścieków w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wymagane wykształcenie zawodowe,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność,
 • zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności i podpisana klauzula załączona o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Podstawowy zakres pracy:

 • Nadzór na pracą Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie przy ul. Lubelskiej.
 • Systematyczne prowadzenie dzienników eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.
 • Czuwanie nad właściwym stanem technicznym oraz sprawnością instalacji i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków i przepompowni, zapewnienie ich bezawaryjnej pracy.
 • Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków i rejestracja informacji ustalonych w instrukcji obsługi.
 • Wykonywanie przeglądów, konserwacji, remontów urządzeń oczyszczalni i przepompowni zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową.
 • Dokonywanie na bieżąco drobnych napraw i usuwanie awarii obsługiwanych urządzeń i sprzętu.
 • Udział w usuwaniu wszelkich awarii urządzeń oczyszczalni i przepompowni, dbanie o estetykę terenu przyległego do obiektów oczyszczalni i powierzchni zielonych i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni:
  – utrzymanie w czystości wszystkich zbiorników oczyszczalni,
  – trzymanie odpadów w zamkniętych, przeznaczonych do tego pojemnikach,
  – w sezonie letnim: zamiatanie dróg dojazdowych, koszenie trawy, przycinanie krzewów, nawadnianie roślinności, opróżnianie koszy,
  – w sezonie zimowym: opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu ze schodów, ścieżek, chodników i dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni, posypywanie piaskiem, odśnieżanie przykryć studzienek, zasuw wodociągowych i ich odpływów,
  – dezynfekcja skratek wapnem chlorowanym i mycie kontenerów zgodnie z harmonogramem.
 • Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach i budynkach wielofunkcyjnych Oczyszczalni Ścieków; wykonywanie prac porządkowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Kontrola ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i rejestrowanie przywozów w dzienniku pracy.
 • Średniodobowy pobór prób ścieków surowych i oczyszczonych do wykonania analiz, z zachowaniem środków ostrożności.
 • Kontrolowanie sprawności działania urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.
 • Potwierdzanie wywozu osadów, odpadów komunalnych, skratek i piasku i ich rejestracja w dzienniku Oczyszczalni Ścieków.
 • Dozór mienia: regularne sprawdzanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, oświetlenia i znaków ostrzegawczych terenu oczyszczalni, zabezpieczenie terenu oczyszczalni przed osobami nieupoważnionym.
 • Czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ich udrożnienie
 • Wykonywanie remontów bieżących kanałów, przykanalików i innych obiektów należących do gminy.

Czas pracy w systemie zmianowym na podstawie grafiku.

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem oraz kserokopią posiadanych uprawnień prosimy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 4 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 10.05.2023 r. do godz. 15:00 Spółki).

załącznik do ogłoszenia