RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawidowie 59-970, ul. Dworcowa 4 – dla kontrahentów i klientów Spółki.

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych wymaganą przepisami prawa.

Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@pukzawidow.pl lub na adres pocztowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawidowie 59-970, ul. Dworcowa 4.

Żródło pozyskania Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe uzyskaliśmy przy zawieraniu łączącej nas umowy (wykonywanie usług) lub umów oraz w trakcie jej/ich trwania.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 b RODO i w celu:

– zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z tym bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych (e-mail, SMS, telefon),

– prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., analiz oraz statystyk.

2) art. 6 ust. 1 c RODO w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

3) art. 6 ust. 1 f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, zestawień i raportów,

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa osobowe będą przechowywane przez okres który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu:

– przez czas konieczny na wykonanie usługi dokonanie rozliczeń po jej zakończeniu, albo

– przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo

– przez okres przedawnienia roszczeń do dochodzenia których konieczne jest dysponowania danymi,(ochrona interesów administratora).

Dane osobowe z innych źródeł:

– Przy zawieraniu, przedłużaniu lub zmianie zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej w celu wykonania umowy, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów w celu wykonania umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Odbiorcy danych: pozyskane od Państwa dane będą mogły być w ramach przetwarzania udostępniane innym podmiotom:

– uczestniczącym w realizacji świadczonych przez nas usług

– obsługujących nasze systemy informatyczne lub udostępniających nam narzędzia informatyczne,

– podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług, montażu i demontażu sprzętu, w procesie obsługi klienta, dostaw usług nabywanych przez Państwa w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,

– biurom informacji gospodarczej.,

– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wymóg podawania danych: wymagamy od Państwa podania danych osobowych aby móc zawrzeć i wykonać umowę/usługę. Podanie tych danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie z Państwem umowy.

Zawidów, 25 maja 2018 r.