Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 pracowników fizycznych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko maszynisty/eksploratora urządzeń oczyszczalni ścieków w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wymagane wykształcenie zawodowe,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność,
 • zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności i podpisana klauzula załączona o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Podstawowy zakres pracy:

 • Nadzór na pracą Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie przy ul. Lubelskiej.
 • Systematyczne prowadzenie dzienników eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.
 • Czuwanie nad właściwym stanem technicznym oraz sprawnością instalacji i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków i przepompowni, zapewnienie ich bezawaryjnej pracy.
 • Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków i rejestracja informacji ustalonych w instrukcji obsługi.
 • Wykonywanie przeglądów, konserwacji, remontów urządzeń oczyszczalni i przepompowni zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową.
 • Dokonywanie na bieżąco drobnych napraw i usuwanie awarii obsługiwanych urządzeń i sprzętu.
 • Udział w usuwaniu wszelkich awarii urządzeń oczyszczalni i przepompowni, dbanie o estetykę terenu przyległego do obiektów oczyszczalni i powierzchni zielonych i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni:
  – utrzymanie w czystości wszystkich zbiorników oczyszczalni,
  – trzymanie odpadów w zamkniętych, przeznaczonych do tego pojemnikach,
  – w sezonie letnim: zamiatanie dróg dojazdowych, koszenie trawy, przycinanie krzewów, nawadnianie roślinności, opróżnianie koszy,
  – w sezonie zimowym: opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu ze schodów, ścieżek, chodników i dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni, posypywanie piaskiem, odśnieżanie przykryć studzienek, zasuw wodociągowych i ich odpływów,
  – dezynfekcja skratek wapnem chlorowanym i mycie kontenerów zgodnie z harmonogramem.
 • Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach i budynkach wielofunkcyjnych Oczyszczalni Ścieków; wykonywanie prac porządkowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Kontrola ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i rejestrowanie przywozów w dzienniku pracy.
 • Średniodobowy pobór prób ścieków surowych i oczyszczonych do wykonania analiz, z zachowaniem środków ostrożności.
 • Kontrolowanie sprawności działania urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.
 • Potwierdzanie wywozu osadów, odpadów komunalnych, skratek i piasku i ich rejestracja w dzienniku Oczyszczalni Ścieków.
 • Dozór mienia: regularne sprawdzanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, oświetlenia i znaków ostrzegawczych terenu oczyszczalni, zabezpieczenie terenu oczyszczalni przed osobami nieupoważnionym.
 • Czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ich udrożnienie
 • Wykonywanie remontów bieżących kanałów, przykanalików i innych obiektów należących do gminy.

Czas pracy w systemie zmianowym na podstawie grafiku.

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem oraz kserokopią posiadanych uprawnień prosimy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 4 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 10.05.2023 r. do godz. 15:00 Spółki).

załącznik do ogłoszenia

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawidowie 59-970, ul. Dworcowa 4 – dla kontrahentów i klientów Spółki.

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych wymaganą przepisami prawa.

Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@pukzawidow.pl lub na adres pocztowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawidowie 59-970, ul. Dworcowa 4.

Żródło pozyskania Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe uzyskaliśmy przy zawieraniu łączącej nas umowy (wykonywanie usług) lub umów oraz w trakcie jej/ich trwania.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 b RODO i w celu:

– zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z tym bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych (e-mail, SMS, telefon),

– prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., analiz oraz statystyk.

2) art. 6 ust. 1 c RODO w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

3) art. 6 ust. 1 f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, zestawień i raportów,

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa osobowe będą przechowywane przez okres który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu:

– przez czas konieczny na wykonanie usługi dokonanie rozliczeń po jej zakończeniu, albo

– przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo

– przez okres przedawnienia roszczeń do dochodzenia których konieczne jest dysponowania danymi,(ochrona interesów administratora).

Dane osobowe z innych źródeł:

– Przy zawieraniu, przedłużaniu lub zmianie zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej w celu wykonania umowy, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów w celu wykonania umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Odbiorcy danych: pozyskane od Państwa dane będą mogły być w ramach przetwarzania udostępniane innym podmiotom:

– uczestniczącym w realizacji świadczonych przez nas usług

– obsługujących nasze systemy informatyczne lub udostępniających nam narzędzia informatyczne,

– podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług, montażu i demontażu sprzętu, w procesie obsługi klienta, dostaw usług nabywanych przez Państwa w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,

– biurom informacji gospodarczej.,

– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wymóg podawania danych: wymagamy od Państwa podania danych osobowych aby móc zawrzeć i wykonać umowę/usługę. Podanie tych danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie z Państwem umowy.

Zawidów, 25 maja 2018 r.