Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Pracowników fizycznych

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Zawidowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

Maszynista/eksplorator urządzeń oczyszczalni ścieków

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
c) wymagane wykształcenie
zawodowe,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania pożądane:
a) rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność,
j) zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość, komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji pracy),
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
f) kwestionariusz osobowy,
g)
zaświadczenie z sądu o niekaralności,
podpisana klauzula o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.

 

 

Podstawowy zakres pracy:

Nadzór na pracą Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie przy ul. Lubelskiej.

 1. Prowadzenie na bieżąco dzienników eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.
 2. Czuwanie nad właściwym stanem technicznym oraz sprawnością instalacji i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków i przepompowni – dbanie o ich bezawaryjną pracę.
 3. Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków i rejestracja informacji ustalonych w instrukcji obsługi.
 4. Wykonywanie przeglądów, bieżącej konserwacji, niezbędnych remontów urządzeń oczyszczalni i przepompowni, zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową.
 5. Dokonywanie na bieżąco drobnych napraw i usuwanie awarii obsługiwanych urządzeń i sprzętu.
 6. Udział w usuwaniu wszelkich awarii urządzeń oczyszczalni i przepompowni,utrzymanie na bieżąco estetyki terenu i powierzchni zielonych, obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni:
  – utrzymanie w czystości wszystkich zbiorników oczyszczalni,
  – trzymanie odpadów w zamkniętych, przeznaczonych do tego pojemnikach,
  – w sezonie letnim – zamiatanie dróg dojazdowych, koszenie trawy, przycinanie krzewów,podlewanie roślinności, opróżnianie koszy,
  – w sezonie zimowym – opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu z ważnych do eksploatacji schodów, ścieżek, chodników i dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni oraz posypywanie ich piaskiem, odśnieżanie przykryć studzienek, zasuw wodociągowych i ich odpływów,
  – dezynfekcja skratek wapnem chlorowanym i mycie kontenerów zgodnie z harmonogramem.
 7. Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach budynkach wielofunkcyjnych Oczyszczalni Ścieków i wykonywanie prac porządkowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Nadzorowanie dostarczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i odpowiednie odnotowywanie takiego przywozu w dzienniku pracy.
 9. Pobór prób średniodobowy ścieków surowych i oczyszczonych do wykonania stosownych analiz przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 10. Kontrolowanie sprawności działania urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.
 11. Potwierdzanie wywozu osadów, odpadów komunalnych, skratek i piasku wraz z odnotowaniem w dzienniku Oczyszczalni Ścieków.
 12. Dozór mienia:
  – regularne sprawdzanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, oświetlenia i znaków ostrzegawczych terenu oczyszczalni,
  – zabezpieczenie terenu oczyszczalni przed osobami nieupoważnionym.
 13. Czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ich udrożnienie
 14. Wykonywanie remontów bieżących kanałów, przykanalików i innych obiektów należących do gminy.

Czas pracy w systemie zmianowym na podstawie grafiku.

 

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem oraz ksero-kopią posiadanych uprawnień należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 4 

załączniki

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawidowie 59-970, ul. Dworcowa 4 – dla kontrahentów i klientów Spółki.

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych wymaganą przepisami prawa.

Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@pukzawidow.pl lub na adres pocztowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawidowie 59-970, ul. Dworcowa 4.

Żródło pozyskania Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe uzyskaliśmy przy zawieraniu łączącej nas umowy (wykonywanie usług) lub umów oraz w trakcie jej/ich trwania.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 b RODO i w celu:

– zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z tym bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych (e-mail, SMS, telefon),

– prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., analiz oraz statystyk.

2) art. 6 ust. 1 c RODO w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

3) art. 6 ust. 1 f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, zestawień i raportów,

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa osobowe będą przechowywane przez okres który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu:

– przez czas konieczny na wykonanie usługi dokonanie rozliczeń po jej zakończeniu, albo

– przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo

– przez okres przedawnienia roszczeń do dochodzenia których konieczne jest dysponowania danymi,(ochrona interesów administratora).

Dane osobowe z innych źródeł:

– Przy zawieraniu, przedłużaniu lub zmianie zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej w celu wykonania umowy, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów w celu wykonania umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Odbiorcy danych: pozyskane od Państwa dane będą mogły być w ramach przetwarzania udostępniane innym podmiotom:

– uczestniczącym w realizacji świadczonych przez nas usług

– obsługujących nasze systemy informatyczne lub udostępniających nam narzędzia informatyczne,

– podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług, montażu i demontażu sprzętu, w procesie obsługi klienta, dostaw usług nabywanych przez Państwa w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.

– świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,

– biurom informacji gospodarczej.,

– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wymóg podawania danych: wymagamy od Państwa podania danych osobowych aby móc zawrzeć i wykonać umowę/usługę. Podanie tych danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie z Państwem umowy.

Zawidów, 25 maja 2018 r.

Awaria

W dniu dzisiejszym doszło do awarii sieci wodociągowej na ulicy Strzeleckiej. W związku z tym do godziny 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

1 2 3 4