Zapytanie cenowe na zakup i dostawę stopnia sprężającego

Zawidów, dnia 24.11.2015r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Zawidowie przy ul. Dworcowej 4 ogłasza zapytanie cenowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego stopnia sprężającego odpowiadającego co najmniej parametrom technicznym stopnia sprężającego firmy Spomax typ: DR114T.

	1. Dane zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów
NIP: 615-17-64-767
tel. 75-77-88-726, fax. 75-77-88-260,
www.pukzawidow.pl, mail: pukzawidow@wp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • zakup i dostawa przedmiotu zamówienia: fabrycznie nowego stopnia sprężającego,

 • rok produkcji urządzenia: 2015

 • przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować na obiekcie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie przy ul. Lubelskiej,

 • przedmiot zamówienia musi posiadać takie same lub lepsze parametry jak nowy stopień Spomax DR114,

 • montaż na istniejącym korpusie z silnikiem elektrycznym, na którym zamontowany był Spomax DR114 oraz rozruch urządzenia potwierdzony protokołem,

 • mocowanie przyłączeniowe kołnierzowe DN100,

 • ciśnienie pracy 500 mBar,

 • wydajność powietrza min: 7m3/min,

 • nie dopuszcza się ingerencji w konstrukcję korpusu oraz stopnia sprężającego,

 • wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na urządzenie i wykonaną usługę,

3. Inne warunki:

 • wykonanie zadania w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy,

 • wykonawca musi posiadać uprawnienia i niezbędną wiedzę do zrealizowania zadania oraz posiadać autoryzację do wykonywania usług serwisowych i napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia,

 • wykonawca ponosi koszty dostawy przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z montażem, rozruchem,

 • czas reakcji serwisu w okresie gwarancji przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego, e-mailem , faxem lub listownie,

 • podstawą do zafakturowania wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół z rozruchu urządzenia podpisany obustronnie bez uwag,

 • płatność za usługę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 30 dni od dostarczenia faktury,

4. Termin związania ofertą.

 • Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferty w formie pisemnej lub elektronicznej wyłącznie na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy złożyć w biurze Zamawiającego w Zawidowie przy ul. Dworcowej 4 lub na mail: pukzawidow@wp.pl do dnia 27.11.2015r. do godziny 12.30.

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi na stronie: www.pukzawidow.pl

Zał. nr 1

ikona-doc Formularz ofertowy

                                   10.12.2015
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie informuje, iż 
konkurs ofert na zakup i dostawę nowego stopnia sprężającego został rozstrzygnięty.
  Prezes Zarządu
 Piotr Michalkiewicz