Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Pracowników fizycznych

w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Zawidowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

Maszynista/eksplorator urządzeń oczyszczalni ścieków

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
c) wymagane wykształcenie
zawodowe,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania pożądane:
a) rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność,
j) zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość, komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji pracy),
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
f) kwestionariusz osobowy,
g)
zaświadczenie z sądu o niekaralności,
podpisana klauzula o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.

 

 

Podstawowy zakres pracy:

Nadzór na pracą Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie przy ul. Lubelskiej.

 1. Prowadzenie na bieżąco dzienników eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.
 2. Czuwanie nad właściwym stanem technicznym oraz sprawnością instalacji i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków i przepompowni – dbanie o ich bezawaryjną pracę.
 3. Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków i rejestracja informacji ustalonych w instrukcji obsługi.
 4. Wykonywanie przeglądów, bieżącej konserwacji, niezbędnych remontów urządzeń oczyszczalni i przepompowni, zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową.
 5. Dokonywanie na bieżąco drobnych napraw i usuwanie awarii obsługiwanych urządzeń i sprzętu.
 6. Udział w usuwaniu wszelkich awarii urządzeń oczyszczalni i przepompowni,utrzymanie na bieżąco estetyki terenu i powierzchni zielonych, obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni:
  – utrzymanie w czystości wszystkich zbiorników oczyszczalni,
  – trzymanie odpadów w zamkniętych, przeznaczonych do tego pojemnikach,
  – w sezonie letnim – zamiatanie dróg dojazdowych, koszenie trawy, przycinanie krzewów,podlewanie roślinności, opróżnianie koszy,
  – w sezonie zimowym – opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu z ważnych do eksploatacji schodów, ścieżek, chodników i dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni oraz posypywanie ich piaskiem, odśnieżanie przykryć studzienek, zasuw wodociągowych i ich odpływów,
  – dezynfekcja skratek wapnem chlorowanym i mycie kontenerów zgodnie z harmonogramem.
 7. Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach budynkach wielofunkcyjnych Oczyszczalni Ścieków i wykonywanie prac porządkowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Nadzorowanie dostarczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i odpowiednie odnotowywanie takiego przywozu w dzienniku pracy.
 9. Pobór prób średniodobowy ścieków surowych i oczyszczonych do wykonania stosownych analiz przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 10. Kontrolowanie sprawności działania urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.
 11. Potwierdzanie wywozu osadów, odpadów komunalnych, skratek i piasku wraz z odnotowaniem w dzienniku Oczyszczalni Ścieków.
 12. Dozór mienia:
  – regularne sprawdzanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, oświetlenia i znaków ostrzegawczych terenu oczyszczalni,
  – zabezpieczenie terenu oczyszczalni przed osobami nieupoważnionym.
 13. Czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ich udrożnienie
 14. Wykonywanie remontów bieżących kanałów, przykanalików i innych obiektów należących do gminy.

Czas pracy w systemie zmianowym na podstawie grafiku.

 

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem oraz ksero-kopią posiadanych uprawnień należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 4 

załączniki

Awaria

W dniu dzisiejszym doszło do awarii sieci wodociągowej na ulicy Strzeleckiej. W związku z tym do godziny 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

1 2