Ocena cząstkowa jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgorzelcu sporządził sprawozdanie z badania wody pobranej w Zakładzie Uzdatniania Wody w dniu 18 sierpnia 2015 roku.

Treść sprawozdania:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.
Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Zawartość żelaza, manganu, 
jonu amonowego, przewodność właściwa i odczyn w granicach norm sanitarnych.
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie badanych parametrów 
woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Szczegóły tutaj