Sprawozdanie z badania wody

Przedsiębiorstwo przekazuje sprawozdanie z badania wody wykonane prze Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgorzelcu. Próbka wody została pobrana w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie.

Treść sprawozdania:

Woda przezroczysta, bezbarwna o bardzo słabym zapachu. Zawartość jonu amonowego, przewodność właściwa oraz odczyn pH w granicach norm sanitarnych. Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów, woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożywania 
przez ludzi.

Szczegóły tutaj