Drugi konkurs ofert na roboty budowlane.

Zawidów, dnia 22.06.2015r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie przy ul. Dworcowej 4 ogłasza konkurs ofert na roboty budowlane pn: ”Remont poletek osadowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie”.

1. Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów
tel. 75 77 88 726, fax. 75 77 88 260

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont poletek osadowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie.

Zakres robót obejmuje:

 • rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej,

 • przebudowanie jej przy pomocy pustaków szalunkowych,

 • wypełnienie wnętrz poletek osadowych żwirem lub kamieniem łamanym

 • zabudowanie wjazdu na poletka deskami dębowymi

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja wykonawcza i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót oraz przedmiar robót.

Zamówienie należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ww ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych takich samych lub o podobnych charakterze wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wykonania w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu opłacania podatków,

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

4. Dodatkowe ustalenia:

 • wykonawca składa ofertę wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1; oferty złożone na innych formularzach nie będą brały udziału w konkursie,

 • wykonawca podaje cenę wykonania zadania dla wariantu I oraz dla wariantu II zgodnie z przedmiarem robót adekwatnie dla wariantu I i wariantu II; oferty zawierające cenę wykonania zadania tylko dla jednego wariantu nie będą brały udziału w konkursie,

 • cena wykonania zadania dla poszczególnych wariantów jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie, w przypadku zaistnienia konieczności wykonawca ma obowiązek wykonania robót zamiennych w ramach umownego wynagrodzenia ,

 • wykonawca zapewnia kierownika budowy o odpowiedniej specjalności; koszty związane z wynagrodzenie kierownika budowy pokrywa wykonawca,

 • zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania kierownika budowy,

 • zamawiający nie dopuszcza ofert łączonych wykonawcy z innymi podmiotami,

 • zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych obejmujących jedynie część zakresu robót,

5. Termin składania wniosków oraz związania ofertą:

 • Termin składania wniosków upływa dnia 30 czerwca o godz. 14:30.

 • Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego w Zawidowie przy ul. Dworcowej 4 lub na mail: pukzawidow@wp.pl w terminie wskazanym w punkcie 1.

 • O wyborze oferty Zamawiający powiadomi na swojej stronie internetowej.

 • Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 • Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni.

 

    Zawidów, 06.07.2015r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie informuje, iż 
konkurs ofert na roboty budowlane pn. "Remont poletek osadowych na terenie 
Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie" został unieważniony.
  Prezes Zarządu
 Piotr Michalkiewicz

 

Załączniki:

ikona-doc Formularz ofertowy (zał. 1)

pdfDokumentacja wykonawcza (zał. 2)