W piątek nie pracuje PUK w Zawidowie

Uprzejmie informujemy, że 5. czerwca (piątek po święcie Bożego Ciała) nieczynne będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie.

Piątek 5. czerwca będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników PUK w Zawidowie w zamian za święto przypadające w sobotę 15. sierpnia 2015 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs ofert

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie przy ul. Dworcowej 4 ogłasza konkurs ofert na roboty budowlane pn: ”Remont poletek osadowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie”.

1. Dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów
tel. 75 77 88 726, fax. 75 77 88 260

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont poletek osadowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie.

Zakres robót obejmuje:

 1.  rozbiórkę istniejącej konstrukcji betonowej,
 2.  przebudowanie jej przy pomocy pustaków szalunkowych,
 3.  wypełnienie wnętrz poletek osadowych żwirem lub kamieniem łamanym
 4.  zabudowanie wjazdu na poletka deskami dębowymi

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja wykonawcza i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót oraz przedmiar robót.

Zamówienie należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych takich samych lub o podobnych charakterze wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wykonania w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu opłacania podatków,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

 

Termin składania wniosków oraz związania ofertą:

 1. Termin składania wniosków upływa dnia 12 czerwca o godz. 13:00
 2. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

    Zawidów, 16.06.2015r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie informuje, iż 
konkurs ofert na roboty budowlane pn. "Remont poletek osadowych na terenie 
Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie" został unieważniony.
  Prezes Zarządu
 Piotr Michalkiewicz

 

pdfDokumentacja wykonawcza

 

1 2 3 4